Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY VYUŽÍVANIA SLUŽIEB SPOLOČNOSTI METFLEX, s.r.o.

prostredníctvom internetovej stránky www.metflex.me pri analýze priebehu odpovede metabolizmu človeka na fyzickú záťaž

I.

Úvodné ustanovenia

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“ v príslušnom gramatickom tvare) stanovujú najmä, nie však výlučne, práva a povinnosti v súvislosti s poskytovaním služieb pri nemedicínskej analýze priebehu odpovede metabolizmu človeka na fyzickú záťaž, pričom analýza sa vykonáva vo vzťahu k dátam získaným na základe špeciálneho odborného vyšetrenia CPET (Cardiopulmonary Exercise Testing) pomocou medicínskeho prístroja Ganshor PowerCube Ergo, ktorý vyrába Ganshorn Medizin Electronic (ďalej len „Vyšetrenie CPET“ v príslušnom gramatickom tvare), ktoré je možno absolvovať vo vybraných zdravotníckych zariadeniach a klinikách (ďalej len „Analýza“ v príslušnom gramatickom tvare).
 • Cieľom Analýzy je pomôcť fyzickej osobe objektívne odmerať (kvantifikovať) aktuálny stav jej metabolizmu. Vďaka tejto nemedicínskej interpretácií dát, môže fyzická osoba získavať kvalifikovanejšie odporúčania zo strany lekárov, špecialistov na výživu, trénerov a/alebo ďalších expertov. Analýza slúži aj ako nástroj, pomocou ktorého sa dá odmerať metabolická zmena v čase, napríklad na začiatku a na konci aplikácie (odporúčaní, protokolov, stravovacích odporúčaní a/alebo iných intervencií). Cieľom Analýzy však rozhodne nie je žiadna intervencia a/alebo diagnostika zdravotného stavu fyzickej osoby - pri akýchkoľvek zdravotných komplikáciách a/alebo problémoch, je vždy potrebné, aby bola vykonaná riadna konzultácia s príslušným lekárom a/alebo lekárom špecialistom – Analýza žiadnym spôsobom takúto konzultáciu nenahrádza.
 • Prevádzkovateľom internetovej stránky www.metflex.me a poskytovateľom služieb súvisiacich s Analýzou je obchodná spoločnosť METFLEX, s.r.o. [so sídlom: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 50 531 441, DIČ: 2120367579, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 114578/B], ktorá vykonáva vedecký výskum a vývoj v oblasti priebehu odpovede metabolizmu človeka na fyzickú záťaž (ďalej len „METFLEX“ v príslušnom gramatickom tvare).
 • Kontaktné údaje - telefónne číslo METFLEX-u: +421 904 140 305 a adresa jeho elektronickej pošty: vlado@vladozlatos.com, na ktorých môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu služby, podať sťažnosť alebo iný podnet.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava, Slovenská republika

V prípade sporu zo zmluvy medzi spotrebiteľom a METFLEXom, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ za nižšie uvedených podmienok podať návrh na alternatívne riešenie takéhoto sporu subjektu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, email: ars@soi.sk, adr@soi.sk, web: www.soi.sk, resp. zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s (ďalej len „ARS“ v príslušnom gramatickom tvare).

Spotrebiteľ sa môže obrátiť na METFLEX so žiadosťou o nápravu, pokiaľ nie je spokojný s vybavením reklamácie, alebo sa domnieva, že METFLEX porušil jeho práva. Pokiaľ METFLEX na takúto žiadosť odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do tridsať (30) dní od jej odoslania, je spotrebiteľ oprávnený podať návrh na zahájenie alternatívneho riešenia sporu k vyššie uvedenému subjektu alternatívneho riešenia sporu ARS. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom stanoveným v ust. § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Alternatívne riešenie sporu sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a METFLEXom, vyplývajúcim zo spotrebiteľskej zmluvy, alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporu sa týka len zmlúv uzavretých na diaľku. Alternatívne riešenie sporu sa netýka sporu, kde jeho hodnota neprevyšuje čiastku dvadsať (20) eur. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky päť (5) eur s DPH. Spotrebiteľ môže využiť tiež platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

II.

Registrácia

Predpokladom poskytnutia služby Analýzy zo strany METFLEXu je úspešná registrácia záujemcu (spotrebiteľa) na stránke metflex.me.

Predpokladom úspešnej registrácie záujemcu (ďalej len „Užívateľské konto“ v príslušnom gramatickom tvare) je naplnenie nasledujúcich podmienok:

 • záujemca o registráciu v čase registrácie nie je v systéme METFLEXu už registrovaný,
 • záujemca o registráciu uvedie svoje kontaktné údaje v rozsahu:  emailový kontakt a heslo do Užívateľského rozhrania, 
 • záujemca o registráciu vyhlási, že súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami,
 • záujemca o registráciu vyhlási, že je starší ako 18 rokov, resp. ak nie je, tak záujemca o registráciu mladší ako 18 rokov k žiadosti o registráciu pripojí aj naskenovaný písomný súhlas jeho zákonného zástupcu, pričom na dokončenie úspešnej registrácie sa (okrem naplnenia podmienok uvedených pod písm. a/ až d/) následne ešte vyžaduje úspešné potvrdenie emailového kontaktu zadaného pri registrácii (ďalej len „Registrovaný užívateľ“ v príslušnom gramatickom tvare).
 • METFLEX žiadnym spôsobom nezodpovedá za správnosť a pravdivosť údajov uvedených Registrovaným užívateľom pri registrácií.
 • Každému Registrovanému užívateľovi bude v procese registrácie METFLEXOM vygenerované náhodné identifikačné číslo, ktoré bude METFLEX v komunikácií s ním výlučne používať, a ktoré bude slúžiť aj na účely objednania sa na prípadné vyšetrenie podľa Článku V. týchto Obchodných podmienok.

III.

Objednávka Analýzy

 • Registrovaný užívateľ má možnosť prostredníctvom svojho Užívateľského konta požiadať METFLEX o Analýzu. Poskytnutie Analýzy je spojené s povinnosťou uhradiť cenu - tzv. „objednávka s povinnosťou platby“.
 • Predpokladom úspešného poskytnutia Analýzy Registrovanému užívateľovi zo strany METFLEXU je naplnenie nasledujúcich podmienok
 • Registrovaný užívateľ prostredníctvom svojho Užívateľského konta výslovne požiada o Analýzu (ďalej len „Objednávka“ v príslušnom gramatickom tvare),
 • Registrovaný užívateľ prostredníctvom svojho Užívateľského konta v rámci Objednávky nahrá reálne a použiteľné výsledky Vyšetrenia CPET do systému METFLEXu,
 • Registrovaný užívateľ v rámci Objednávky dobrovoľne poskytne METFLEXu svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a bydlisko, výlučne za účelom poskytnutia Analýzy zo strany METFLEXu - pričom tieto údaje budú uvedené na faktúre za Analýzu vystavenej na sumu (celková a nemenná suma vrátane prípadnej DPH) vo výške: =50=€ (ďalej len „Faktúra“ v príslušnom gramatickom tvare),
 • Registrovaný užívateľ v rámci Objednávky dobrovoľne poskytne METFLEXu svoje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, emailový kontakt, vek, pohlavie, váha a výška, výlučne za účelom poskytnutia Analýzy zo strany METFLEXu, t.j. ako údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy – ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností a na ochranu súkromia Registrovaného užívateľa Registrovaný užívateľ v tomto kroku súčasne udelí METFLEXu svoj výslovný súhlas so spracovaním predmetných údajov výlučne za účelom poskytnutia Analýzy zo strany METFLEXu, pričom tento súhlas so spracovaním osobných údajov tvorí Prílohu č. 1 týchto Obchodných podmienok, 
 • Registrovaný užívateľ po dokončení a odoslaní Objednávky uhradí vygenerovanú Faktúru (ktorá mu bude doručená do jeho Užívateľského konta a zaslaná aj na jeho emailové konto) pod správnym variabilným symbolom, najneskôr do pätnástich (15) dní odo dňa zadania Objednávky, 

(ďalej úspešné splnenie podmienok uvedených pod písm. a/ až e) len „Aktívna Objednávka“ v príslušnom gramatickom tvare). 

 • V prípade, že Registrovaný užívateľ po dokončení a odoslaní Objednávky neuhradí vygenerovanú Faktúru (ktorá mu bude doručená do jeho Užívateľského konta a bude mu zaslaná aj na jeho emailové konto) alebo ju neuhradí pod správnym variabilným symbolom, najneskôr do pätnástich (15) dní odo dňa zadania Objednávky, má sa za to, že Objednávka bola zrušená (v prípade, že Registrovaný užívateľ uhradil Faktúru pod nesprávnym variabilným symbolom, bude mu platba vrátená).
 • Faktúru je možné uhradiť – prevodom na bankový účet, vždy s uvedením variabilného symbolu (číslo predfaktúry). 
 • V súlade s ust. § 7 ods. 6 písm. a) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov platí, že Registrovaný užívateľ (ako spotrebiteľ) nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby (Analýza), ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Registrovaného užívateľa (ako spotrebiteľa) a Registrovaný užívateľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak už došlo k úplnému poskytnutiu služby.
 • Registrovaný užívateľ vykonaním Aktívnej Objednávky výslovne súhlasí s tým, aby mu bola poskytnutá služba Analýzy zo strany METFLEX-u v súlade s jeho Objednávkou, pričom si je vedomý toho, že po úplnom poskytnutí služby Analýzy zo strany METFLEX-u stráca právo na odstúpenie od zmluvy - o tomto bol Registrovaný užívateľ v plnom rozsahu poučený v zmysle týchto Obchodných podmienok, ktoré si prečítal pred vykonaním Aktívnej Objednávky, čo potvrdzuje vykonaním Aktívnej objednávky.    

IV.

Analýza

Vzhľadom na vedecký výskum a vývoj METFLEXu v oblasti priebehu odpovede metabolizmu človeka na fyzickú záťaž, vyvinul METFLEX špecifickú (nemedicínsku) metódu Analýzy výsledkov Vyšetrenia CPET, ktorej výsledkom sú nasledovné vzorové hodnoty - napríklad:

 • maximálna oxidácia tukov (MFO) od 1-50 bodov (alebo hodnota v g/min)
 • skóre metabolickej efektivity (SME) od 1-50 bodov
 • skóre fyzickej trénovanosti (SFT) od 1-50 bodov
 • 1-3 stupeň adaptácie tukového metabolizmu
 • percento energetických zdrojov počas záťaže (tuky, glukóza, anaeróbne)
 • respiračná kapacita buniek (percentuálne zhodnotenie)
 • číselná tabuľka dôležitých metabolických ukazovateľov (AP, ANP, VO2MAX, MFO, ABZ, KETO zóna, pulz a ďalšie).
 • METFLEX sa zaväzuje, že každú Aktívnu Objednávku vybaví po zaplatení najneskôr do piatich (5) dní od jej prijatia - a to tak, že Analýzu doručí Registrovanému užívateľovi (ktorý Objednávku realizoval) prostredníctvom jeho Užívateľského konta (online).
 • Výsledky každej svojej jednotlivej Analýzy bude mať Registrovaný užívateľ prehľadne archivované prostredníctvom svojho Užívateľského konta až do momentu prípadného zrušenia Užívateľského konta.   

V.

Objednávka Vyšetrenia CPET

 • Každý Registrovaný užívateľ má možnosť sa prostredníctvom svojho Užívateľského rozhrania objednať na Vyšetrenie CPET vo vybraných zdravotníckych zariadeniach a/alebo u obchodných partnerov METFLEXu.
 • Registrovaný užívateľ berie na vedomie, že Vyšetrenie CPET nevykonáva METFLEX a že Vyšetrenie CPET je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka jednotlivých vybraných zdravotníckych zariadení a/alebo obchodných partnerov METFLEXu. 
 • V prípade, že Registrovaný užívateľ vo vybranom zdravotníckom zariadení a/alebo u obchodného partnera METFLEXu absolvuje nielen Vyšetrenie CPET, ale si u neho tiež objedná aj sprostredkovanie Analýzy, bude mať výsledky každej takejto Analýzy prehľadne archivované prostredníctvom svojho Užívateľského konta až do momentu prípadného zrušenia Užívateľského konta.

VI.

Spoločné a záverečné ustanovenia

 • METFLEX je oprávnený jednostranne meniť tieto Obchodné podmienky, je však povinný oznámiť ich zmenu najneskôr tridsať (30) dní pred účinnosťou akejkoľvek zmeny. Zmena týchto Obchodných podmienok sa oznamuje oznámením uverejneným na internetovej stránke www.metflex.me najmenej tridsať (30) kalendárnych dní pred účinnosťou zmeny. Spolu s oznámením o zmene bude na internetovej stránke www.metflex.me zverejnené aj úplné znenie Obchodných podmienok po oznámenej zmene.
 • Otázky, ktoré nie sú výslovne riešené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä, nie však výlučne, zákonom č. 40/1954 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 
 • Vytvorením Užívateľského konta a/alebo odoslaním Objednávky a/alebo vytvorením Aktívnej Objednávky, spotrebiteľ bez výhrad prijíma všetky ustanovenia týchto Obchodných podmienok.

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – príloha

Meno Priezvisko, bydlisko - týmto udeľujem súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“ v príslušnom gramatickom tvare) obchodnej spoločnosti METFLEX, s.r.o. [so sídlom: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 50 531 441, DIČ: 2120367579, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 114578/B] (ďalej len „METFLEX“ v príslušnom gramatickom tvare) so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, emailový kontakt, vek, pohlavie, váha a výška, ako aj údajov, ktoré METFLEX získa v priebehu existencie môjho Užívateľského konta na stránke www.metflex.me, za účelom poskytnutia Analýzy zo strany METFLEXu.

Tento súhlas udeľujem na dobu trvania (existencie) môjho Užívateľského konta na stránke www.metflex.me

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu METFLEXu vlado@vladozlatos.com alebo písomnej žiadosti na adresu sídla METFLEXu.

Práva osoby, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje (dotknutá osoba), upravené v § 28 a nasl. Zákona, sú uvedené nižšie. 

Poučenie o právach dotknutej osoby podľa Zákona  

1) Podľa § 28 ods. 1 Zákona dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

 1. a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané; túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
 2. b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) Zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 Zákona je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
 3. c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie; túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
 4. d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; tieto informácie je prevádzkovateľ povinný poskytnúť bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak,
 5. e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
 6. f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie; túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
 7. g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona; túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
 8. h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby; túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne. 

Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa písm. e) a f) bodu 1) ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. Takéto obmedzenie je prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dotknutej osobe, ako aj Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.  

2) Podľa ust. § 28 ods. 3 Zákona dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:

 1. a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 2. b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona (sú to: titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona (sú to: titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu. 

3) Okrem uvedeného dotknutá osoba má možnosť ďalej kedykoľvek u prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia. 

4) Dotknutá osoba má právo nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia jej žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa Zákona môže uplatniť blízka osoba.